Rekrutacja 2020/21

DANE KANDYDATA

UKOŃCZONA SZKOŁA

DANE ADRESOWE KANDYDATA

DANE ADRESOWE RODZICA/OPIEKUNA

OŚWIADCZENIA

Czy będę uczęszczał na lekcje religii (za zgodą rodziców/opiekunów – oświadczenie złożone z oryginałami dokumentów)
TakNie

Czy będę uczęszczał na lekcje wychowania do życia w rodzinie (za zgodą rodziców/opiekunów – oświadczenie złożone z oryginałami dokumentów)
TakNie

WYBRANE KIERUNKI

Język kontynuowany:

---

Język kontynuowany:

Integralną częścią wniosku o przyjęcie do szkoły jest złożenie w terminie od 13 do 18 sierpnia 2020 r. oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki.

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na podstawie art. 23 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity; Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) - wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, danych osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Powyższa zgoda obejmuje również przetwarzanie moich danych osobowych w razie przyjęcia mnie do szkoły do dziennika elektronicznego i czynności związanych z pobytem w szkole / egzaminu maturalnego, i egzaminu zawodowego.