Terminy rekrutacji

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych
na rok szkolny 2022/2023

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

Od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00– złożenie w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.

Od 16 maja  do 21 lipca 2022 roku – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Od 24 czerwca do 12 lipca 2022r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty.

Do 12 lipca 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

19 lipca 2022 roku do godziny 12:00 ogłoszenie listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 25 lipca 2022 r. do godziny 15:00-  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci  przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach w tym także dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.[1]

26 lipiec 2022 roku do godz. 12:00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych[2].

26 lipiec 2022 roku– poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole.

[1] Orzeczenie lekarskie dotyczy  kandydatów ubiegających się o przyjęcie zarówno do Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

[2] .Przepisy § 11a ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Możliwe ilości punktów do uzyskania:

 1. Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły:
 • maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali: (celujący – 18 pkt. bardzo dobry- 17 pkt. dobry – 14 pkt. dostateczny – 8pkt. dopuszczający – 2pkt ).
 1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego- mnoży się przez 0,35
 • matematyki- mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,30
 1.  Osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):
  – uzyskanie w konkursach o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   5 punktów;
 • uzyskanie w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego– przyznaje się
   10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   3 punkty
   ;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach innych niż wymienione w pkt. 1–2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych konkursów z wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 1. Za osiągnięcia udokumentowane na świadectwie w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –przyznaje się  maksymalnie 3 pkt.

 

rekrutacja2022-23