Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2018 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu, pod warunkiem że:
a) przystąpił do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz
b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i żaden z powyższych egzaminów nie został mu unieważniony.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego z jednego niezdanego przedmiotu obowiązkowego, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 10 lipca 2018 r. do dyrektora szkoły, którą ukończył (lub do dyrektora OKE, jeżeli szkoła została zlikwidowana). Wzór oświadczenia jest załączony do niniejszej informacji (dla egzaminu w „nowej” i „starej” formule).
Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 10 sierpnia br. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2018 r.
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 i 22 sierpnia 2018 r.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/oswiadczeniamaturapoprawkowa.pdf”]