Relacja ze spotkania z rodzicami klas I i maturalnych.

Dnia 18 września odbyło się w naszej szkole zebranie wywiadowcze zorganizowane dla rodziców i opiekunów uczniów klas pierwszych oraz klas maturalnych.
Pan dyrektor Robert Pantera bardzo serdecznie przywitał zebranych gości. Przedstawił możliwości edukacyjne, jakie może uczniom zaoferować nasza szkoła. Dzięki projektom unijnym młodzież szkoły zawodowej i technikum uczestniczy w kursach kwalifikacyjnych uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone zdanym egzaminem i otrzymanym certyfikatem. Uczniowie klas drugich i trzecich technikum wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, które rozwijają ich kompetencje językowe oraz zawodowe. Młodzi ludzie poznają kulturę i obyczaje krajów Unii Europejskiej. Dotychczas praktyki odbywały się  w Grecji, jednak w tym roku rynek dla młodocianych pracowników otwiera się w innych krajach Wspólnoty. Chłopcy i dziewczęta mają też możliwość odbycia w wakacje miesięcznego płatnego stażu w wybranych firmach. Staże te są ukierunkowane. Praca ta ma na celu poszerzanie umiejętności zawodowych. Następnie głos zabrała Komendant Hufca 6 – 24 w Dąbrowie Tarnowskiej p.o. Grażyna Kochanek. Przedstawiła zebranym szeroką ofertę Hufca. Jednostka obejmuje pomocą młodzież z powiatu dąbrowskiego proponując jej szeroki wachlarz działań – edukacyjnych, kulturowych i zawodowych. Udział w przedsięwzięciach, jak podkreśliła Pani Komendant, jest bezpłatny. Niezwykle ważne informacje przekazała rodzicom pedagog szkolny  – Pani  Justyna Tomaszowicz. Prelekcja dotyczyła zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy. Nauczycielka nakreśliła skalę problemu, zdefiniowała czym są owe narkotyki oraz opowiedziała o konsekwencjach ich przyjmowania. Pani pedagog dała rodzicom również wiedzę jak rozpoznać u dziecka symptomy wskazujące na sięgnięcie przez niego po narkotyki. Równie ważnym problemem poruszonym przez Panią Justynę Tomaszowicz była dokumentacja ucznia. Poprosiła o dostarczenie orzeczeń o niepełnosprawności dziecka, opinii o dysfunkcjach oraz informacji lekarskich o chorobach przewlekłych. Uświadomiła rodzicom, że dzięki temu uczący będą mogli objąć dzieci właściwą opieką i zindywidualizować proces nauczania, aby dziecko uniknęło niepowodzeń. Przedstawiła harmonogram dyżurów  i serdecznie zaprosiła zebranych do współpracy. Kolejno głos zabrała Pani Monika Dojka, która wygłosiła krótką prelekcję nt. „Wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży”. Miało to związek z realizacją przez bibliotekarki ZSP Nr 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Goście szkoły mogli oglądać wystawę promującą nowości wydawnicze, przeglądać wystawione pozycje literatury pięknej, zapoznać się z księgozbiorem, by aktywnie uczestniczyć w projekcie, zachęcając młodzież do korzystania z zasobów bibliotecznych.  Rodzice wypełniali również ankiety, w których wypowiadali się na temat swych preferencji czytelniczych oraz podawali propozycje lektur, jakie według nich chętnie przeczytałoby ich dziecko. Druga część zebrania przeznaczona była dla rodziców i opiekunów uczniów klas technikum i liceum kończących szkołę. Pan dyrektor Robert Pantera oraz Pani dyrektor Urszula Banaś przeprowadzili szkolenie dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego. Dzięki przygotowanej prezentacji zgromadzeni dowiedzieli się, jakie strony ministerialne i kuratoryjne odpowiadają za publikowanie informacji o organizowanym egzaminie, zatwierdzonych terminach, wynikach matury. Goście zostali poinformowani o zasadach przeprowadzanego egzaminu i konsekwencjach ich łamania, zapoznani zostali z najważniejszymi terminami składania dokumentów, w tym – do 30 września 2018 r.  – deklaracji maturalnych, potwierdzających wolę uczniów przystąpienia do egzaminu i wyboru zdawanych przedmiotów.