Informacja dla rodziców i uczniów o zasadach i organizacji kształcenia na odległość.

Informacja dla uczniów i rodziców
Dyrektora Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego
dotycząca
kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID- 19.

Nowe przepisy będą obowiązywały: od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 1. Każdy uczeń ma obowiązek realizacji zajęć edukacyjnych z wszystkich przedmiotów w systemie zdalnym.
 2. Zasady komunikacji z uczniami ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia w danym zespole klasowym, informują o tym uczniów rodziców i wychowawcę dokumentując ten fakt z wykorzystaniem np. dziennika elektronicznego.
 3. W procesie zdalnego nauczania nauczyciele wykorzystują dziennik elektroniczny, dostępne platformy edukacyjne, e –podręczniki, pocztę elektroniczną, komunikatory społecznościowe.
 4. Materiały przygotowane przez nauczycieli zawierają treści nauczania z podstawy programowej.
 5. Nauczyciele wychowania fizycznego w ramach pracy zespołu przedmiotowego modyfikują program nauczania poprzez opracowanie zestawów ćwiczeń, uwzględniających warunki domowe i bezpieczeństwo, dla uczniów w ramach realizowanych zajęć zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Dopuszcza się możliwość zlecenia uczniom prac pisemnych na ocenę lub przeprowadzania testów w ramach edukacji zdrowotnej.
 6. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim
  w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.
 7. Uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020. Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.
 8. Zajęcia realizowane są zgodnie z tygodniowym planem lekcji, dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb edukacyjnych w tym niepełnosprawności.
 9. Nauczyciele zobowiązani są do kontrolowania frekwencji na zajęciach zdalnych. Nauczyciel każdego dnia pracy uzupełnia frekwencje w dzienniku jako uczeń obecny jeżeli: uczeń zaloguje się do dziennika elektronicznego, potwierdzi odczytanie wiadomości, prześle swoją pracę do oceny, nawiąże kontakt z nauczycielem w inny ustalony z nim sposób np. portale społecznościowe inne platformy edukacyjne.
  W innym wypadku wpisujemy nieobecność.
 10. Nauczyciele zobowiązani są do kontrolowania frekwencji na zajęciach zdalnych. Nauczyciel każdego dnia pracy uzupełnia frekwencje w dzienniku jako uczeń obecny jeżeli: uczeń zaloguje się do dziennika elektronicznego, potwierdzi odczytanie wiadomości, prześle swoją pracę do oceny, nawiąże kontakt z nauczycielem w inny ustalony z nim sposób np. portale społecznościowe inne platformy edukacyjne.
  W innym wypadku wpisujemy nieobecność.
 11. W przypadku braku współpracy ucznia z nauczycielem, nauczyciel jest zobowiązany poinformować o tym fakcie wychowawcę ucznia. Obowiązkiem wychowawcy jest nawiązanie kontaktu z rodzicem i poinformowanie o możliwych konsekwencjach.
 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna odbywa się telefonicznie, pocztę elektroniczną oraz poprzez materiały edukacyjne umieszczane na stronie internetowej szkoły.
 13. Organizując uczniom kształcenie na odległość pamiętajmy o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
 14. Uczniowie, którzy nie posiadają dostępu do Internetu zobligowani są do poinformowania o tym fakcie wychowawcę do dnia 25.03.2020 r. Uczniowie Ci otrzymają materiały i zadania w formie papierowej.
 15. O wszelkich zmianach dyrektor szkoły będzie informował poprzez dziennik elektroniczny, na stronie internetowej szkoły zsp2.miasto.net.pl oraz na Facebooku szkoły.

 Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.