Informacja dla maturzystów.

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest dostępnych wiele materiałów, z których mogą korzystać maturzyści i ich nauczyciele podczas przygotowań do egzaminu maturalnego. Bardzo pomocne mogą być zbiory zadań z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej- formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/), które zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset zadań, pogrupowanych według zagadnień tematycznych. Wiele zadań w tych zbiorach zawiera nie tylko przykładowe rozwiązania, ale również komentarze i wskazówki, przydatne w samodzielnej pracy. Dostępne są również dodatkowe zbiory zadań z matematyki (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy- dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/matematyka/) oraz wszystkie arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z lat 2015–2019 (https://cke.gov.pl/egzamin- maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/).

Wszystkie te zadania mogą być wykorzystywane do przygotowania własnych materiałów do utrwalania i powtórek materiału oraz przygotowywania własnych miniarkuszy egzaminacyjnych. Wszystkie zadania opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są częścią domeny publicznej, zatem mogą być dowolnie wykorzystywane do pracy w klasie – zadania można wybierać, łączyć w wiązki. Na stronie CKE materiały są dostępne w formacie plików .pdf. Zadania można dowolnie modyfikować, zarówno co do treści, jak i formy graficznej.

Na bazie doświadczeń z ubiegłych lat Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała również filmy dotyczące najważniejszych kwestii, w tym najczęściej popełnianych błędów, w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii i chemii (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy- dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/). Warto je obejrzeć wspólnie z uczniami oraz omówić, np. podczas wideokonferencji (jeżeli istnieje taka możliwość).

CKE przygotowała również cały pakiet materiałów dotyczących części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego: zbiór zadań

(https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/20141026_Pols ki_ustny_Zbi%C3%B3r_zada%C5%84.pdf) i przykładowe nagrania (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy- dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/).

Wszystkie te materiały mogą służyć zarówno do pracy własnej uczniów, jak i stanowić element wykorzystywany przez nauczyciela podczas zdalnych zajęć.

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

 Planuje się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni szkołom materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Szczegółowy harmonogram i sposób przeprowadzenia próbnego egzaminu zostaną ogłoszone na stronach internetowych CKE i MEN. Arkusze zostaną zamieszczone na stronach internetowych CKE, OKE i MEN do pobrania przez uczniów.

Uczniowie będą mogli:

  1. przesłać rozwiązania zadań otwartych do nauczyciela, który uczy ich danego przedmiotu; w przypadku przedmiotów przyrodniczych, w których problemem może być zapisywanie skomplikowanych wzorów i formuł, uczniowie mogą zrobić zdjęcie rozwiązania zapisanego odręcznie i przesłać taką fotografię do sprawdzenia;
  2. sprawdzić poprawność odpowiedzi i spróbować ocenić swoją pracę samodzielnie, korzystając ze szczegółowych zasad oceniania, które zostaną opublikowane po południu w dniu

Niezależnie od tego, które z rozwiązań zostanie wybrane, warto spędzić z uczniami trochę czasu wspólnie, aby omówić albo same zadania i przykładowe rozwiązania, albo rozwiązania uczniowskie. Można to zrobić, wykorzystując narzędzia internetowe, np.:

  1. organizując spotkanie on-line z wykorzystaniem wybranego narzędzia telekonferencyjnego;
  2. zakładając grupę na platformie edukacyjnej
  3. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę.

Korzystając z tych form i narzędzi pracy, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie w sieci.

Za MEN