Regulamin funkcjonowania szkoły w dobie pandemii.

REGULAMIN

FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ
 IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
W DOBIE PANDEMII

OD 01.09.2021 R.
Aktualizacja na rok szkolny 2021/2022
Wariant A

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października  2018 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny 
  w  publicznych     i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 marca 2020 r.   w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
  w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Wytyczne  MEN, MZ i  GIS dla publicznych i  niepublicznych szkół  
   i placówek od września 2021 r.
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie ani
  w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z ustalonym harmonogramem
  w maseczkach i dokonują dezynfekcji rąk płynem.

Harmonogram wejść

1) wejście główne: klasy 15, 16, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 119 godz. 7:45
2) wejście boczne: klasy 001, 05, 08, 173, 177, 178 godz. 7:50
3) wejście od ul. Daszyńskiego: klasy 14, 23, 111, 112, 123, 124, 127, 128  godz. 7:45

 • Uczniowie  i nauczyciele, przechodząc do wyznaczonych klas, mają założone na usta i nos maseczki.
 • Uczniowie w miarę możliwości korzystają z toalety podczas zajęć lekcyjnych za zgodą nauczyciela.
 • Po dzwonku na lekcję uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym przechodzą do pracowni przedmiotowych.
 •  Zgodnie z harmonogramem uczniowie korzystają z przerw i wychodzą na korytarz szkolny mając zakryte usta i nos.

– I piętro klasa 16, 14, 173  – godz. 8:45, 10:25, 12:15, 14:00
– I piętro klasa 23, 177, 178  – godz. 9:30, 11:25, 13:10
– II piętro klasa 111, 110, 114, 117, 119 – godz. 8:45, 10:25, 12:15, 14:00
– II piętro klasa 112, 113, 116, 118 – godz. 9:30, 11:25, 13:10
– nowa część szkoły klasy + sala gimnastyczna 123, 127 – godz. 8:45, 10:25, 12:15, 14:00
– piwnica klasy 001, 05 – godz. 8:45, 10:25, 12:15, 14:00
– piwnica klasy 02, 08 – godz. 9:30, 11:25, 13:10

Uczniowie klas, którzy zgodnie z harmonogramem pozostają
w pomieszczeniach lekcyjnych, w czasie przerwy pozostają pod opieką nauczyciela z którym realizowali  poprzednią lekcję, zachowując środki bezpieczeństwa w tym: bezpieczną odległość. Nauczyciel w czasie przerwy wietrzy salę.

 • Uczniowie, przebywając na terenie szkoły, zachowują i przestrzegają zasad higieny myjąc często ręce płynem dezynfekującym, zgodnie
  z zawieszoną instrukcją.
 • Uczeń chory (katar, kaszel, gorączka) podlega natychmiastowej izolacji
  i przebywa w wyznaczonym pomieszczeniu (pomieszczenie nr 3 –Izolatorium). Dyrektor przekazuje informacje rodzicom. Rodzic odbiera dziecko ze szkoły własnym transportem, niezwłocznie po otrzymaniu informacji. Opiekę nad uczniem w izolatce sprawuje higienistka szkolna lub pracownik wyznaczony przez dyrekcję szkoły.
 • Rodzice wysyłając ucznia do szkoły jednocześnie wyrażają zgodę na pomiar temperatury. Nauczyciel prowadzący zajęcia na pierwszej godzinie lekcyjnej oddziału, dokonuje pomiaru temperatury uczniów.
  W wypadku stwierdzenia temperatury 38C lub wyższej nauczyciel natychmiast informuje o tym dyrekcję szkoły. Dyrekcja kieruje ucznia do pomieszczenia nr 3 – Izolatorium.
 •  Na terenie szkoły mogą przebywać osoby trzecie nie związane z funkcjonowaniem szkoły.  Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min.1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 •  Nauczyciele i pracownicy szkoły przychodzą do pracy zdrowi, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych i gorączki. Przed przystąpieniem do pracy dokonują pomiaru temperatury. Pomiar temperatury przeprowadza pracownik administracji lub obsługi szkoły przy wejściu głównym do budynku szkoły.
 •  Nauczyciele i pracownicy przychodzą do pracy zgodnie z zatwierdzonym szkolnym harmonogramem.
 •  Nauczyciele i pracownicy poza własnymi gabinetami poruszają się
  w maseczkach, mając zakryte usta i nos.
 •  Podczas zajęć nauczyciele  i uczniowie mogą mieć odkryte usta i nos, zachowując w miarę możliwości odstępy i odległości.
 •  Po każdej przerwie dokonuje się dezynfekcji toalet płynem dezynfekującym a po każdym dniu zajęć dezynfekuje się sale lekcyjne, salę gimnastyczną i korytarze.
 • Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w Sali nr 103. Po każdych zajęciach z uczniem prowadzący odkaża powierzchnie pomieszczenia.
 • Dopuszcza się nauczanie indywidualne online. Jednak przynajmniej raz w miesiącu nauczyciel uczący powinien mieć kontakt bezpośredni z uczniem.
 • Pracownie informatyczne po każdej zmianie grupy, oddziału podlegają dezynfekcji przeprowadzonej przez prowadzącego zajęcia.
 • Zajęcia wychowania fizycznego zgodnie z zaleceniami winne odbywać się na świeżym powietrzu oraz z ograniczeniem gier zespołowych.
 • Uczniowie nie przestrzegający regulaminu (brak maseczki w przestrzeni szkoły) kierowani są przez nauczyciela, pracownika szkoły lub wychowawcę do dyrekcji szkoły. Dyrektor wzywa rodzica, który zabiera ucznia ze szkoły.
 • Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi są odpowiedzialni za nadzór i przestrzeganie przyjętego regulaminu. W stosunku do osób nie przestrzegających zaleceń sanitarnych będą wyciągnięte konsekwencje z Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.
 •  Uczniowie ze zmniejszoną odpornością na choroby mogą pozostać w domu zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia kontaktu z uczniem.