Zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym konkursie fotograficznym „Światowy Dzień Bez Tytoniu”

Regulamin Powiatowego konkursu fotograficznego
Światowy Dzień Bez Tytoniu”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki i zasady Powiatowego konkursu fotograficznego o tematyce antytytoniowej pt: „Światowy Dzień Bez Tytoniu” , zwanego dalej Konkursem
 2. Informacja o Konkursie, regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/psse-dabrowa-tarnowska w zakładce „Akcje, kampanie, projekty”
 3. Organizatorem Konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
 4. Adresatami Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz szkół podstawowych klas VII, VIII z terenu powiatu dąbrowskiego
 1. CELE I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
 1. Głównym celem konkursu jest kształtowanie u młodzieży postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 2. Cele szczegółowe:
 • uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • wykształcenie u młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą papierosy / e-papierosy,
 • uświadamianie bliskich tj. rodziców i opiekunów, rodzeństwa o szkodliwym wpływie czynnego i biernego palenia tytoniu na zdrowie.
 1. Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do profilaktyki antytytoniowej, ograniczania palenia tytoniu, wpływu palenia papierosów i e-papierosów na zdrowie.
 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz szkół podstawowych klas VII, VIII z terenu powiatu dąbrowskiego
 2. Konkurs odbywa się tylko na etapie powiatowym.

IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie fotografii zgodnie z zakresem tematycznym Konkursu,
 2. Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie,
 3. Zabronione jest stosowanie fotomontażu lub dokonywanie zmian w oryginalnej kompozycji fotografii.
 4. Nadsyłane zdjęcie powinno być wykonane w technice kolorowej, wydrukowane wyłącznie na papierze fotograficznym.
 5. Każdy uczeń biorący udział w Konkursie nadsyła jedno zdjęcie w formie wydruku

15 x 21 cm oraz zapisane na nośniku elektronicznym w formacie PNG, LPG. Rozdzielczość zdjęcia powinna wynosić minimum 300 dpi.

 1. Każda praca musi zostać opatrzona informacją zawierającą następujące dane:
 • tytuł pracy;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • klasa;
 • nazwa i adres szkoły z numerem telefonu kontaktowego;
 • imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna;
 • do każdej pracy fotograficznej musi być załączona podpisana Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie lub oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej (załącznik nr 1, załącznik 2)
 1. Każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę (dotychczas niepublikowaną).
 2. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy.
 3. Wypełnienie załączników i przesłanie fotografii jest równoznaczne z:
 • oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanej pracy;
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.);
 • wyrażeniem zgody na publikację wizerunku autora pracy, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatorów.
 1. Przesłanie fotografii na Konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie go do:
 • bezterminowej prezentacji na stronie oraz w mediach społecznościowych Organizatora;
 • wprowadzania do pamięci komputera;
 • rozpowszechniania i prezentowania plakatu na wystawach stanowiących kontynuację Konkursu.
 • druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie.
 1. Fotografia nie mogą zawierać treści obrażających i naruszających dobre imię innych osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia prac naruszających prawa osób trzecich, obscenicznych i pozbawionych walorów artystycznych

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które są zgodne z regulaminem Konkursu i w sposób oczywisty nawiązywać będą do jego tematyki.
 2. Czas trwania Konkursu 20.05.2024 – 31.05.2024.
 1. Prace konkursowe opisane na odwrocie należy do dnia 31.05.2024 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu) przesłać lub dostarczyć na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
 2. Nieprawidłowy format prac, brak opisu, pełnych danych oraz brak wypełnionych załączników – wykluczą pracę z konkursu.
 3. Organizator Konkursu decyduje o zakwalifikowaniu fotografii do Konkursu; nie odsyła prac zgłoszonych do Konkursu.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora oraz fotograf. Prace oceniane będą wg następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem konkursu,
 • wartość profilaktyczno – edukacyjna,
 • jasność przekazu,
 • wartość artystyczna i oryginalność pracy.
 1. Jury do dnia 10.06.2024 r. dokona oceny prac konkursowych oraz wyłoni laureatów konkursu wskazując zwycięzcę konkursu (I miejsce) oraz odpowiednio laureatów ( II i III miejsce).
 2. Laureaci konkursu oceniani będą w jednej kategorii.
 3. Nagrody: Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody indywidualne oraz dyplomy. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Fundatorem nagród są Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
 4. Nazwiska uczniów, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione, zamieszczone zostaną na liście zwycięzców konkursu na: stronie internetowej Organizatora i na portalu społecznościowym Organizatora i będą dostępne bezterminowo.
 5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora tj. 16 czerwca 2024 r. podczas Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa w Centrum Polonii w Brniu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu.
 2. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 642 23 96; e-mail psse.dabrowatarnowska@sanepid.gov.pl
 4. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z przyjęciem warunków Konkursu.
 5. Załączniki do Regulaminu Konkursu:
 6. Załącznik nr 1 – Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
 1. Załącznik nr 2 – Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej