Bezpieczna szkoła

W szkołach najczęściej są popełniane następujące przestępstwa:

Ø Kradzież, art. 278 k.k.

Ø Kradzież z włamaniem, art. 279 k.k.

Ø Rozbój, art. 280 k.k.

Ø Kradzież rozbójnicza, art. 281 k.k.

Ø Wymuszenie rozbójnicze, art. 282 k.k.

Ø Paserstwo umyślne, art. 291 k.k.

Ø Paserstwo nieumyślne, art. 292 k.k.

Ø Ciężkie uszkodzenie ciała, art. 156 k.k.

Ø Średnie uszkodzenie ciała, art. 157 & 1 k.k.

Ø Bójki i pobicia, art.. 158 i 159 k.k.

Ø Przestępstwo narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

WAGARY

  1. Środowisko szkolne

Ø Strach przed wymagającym nauczycielem,

Ø Brak przyjaciół w klasie,

Ø Lęk przed sprawdzianem, negatywną oceną,

Ø Doznane upokorzenia, niepowodzenia,

Ø Niska motywacja do pracy, nauki,

Ø Nieodpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych,

Ø Niemożność sprostania wymaganiom nauczycieli,

Ø Poczucie bezkarności,

Ø Złośliwość nauczycieli,

Ø Brak dyscypliny w klasie,

Ø Nuda na lekcjach,

Ø Brak zainteresowań,

Ø Odrzucenie przez klasę.

  1. Grupy rówieśnicze

Ø Uległość wobec kolegów,

Ø Chęć zaimponowania innym, zaistnienie w grupie,

Ø Nieumiejętność odmawiania,

Ø Podkreślenie swojej dorosłości,

Ø Nuda, szpan,

Ø Negatywne wzorce wśród rówieśników,

Ø Negatywne wzorce w mediach,

  1. Środowisko rodzinne

Ø Ostre konflikty pomiędzy rodzicami, stwarzające uczucie niepewności w domu,

Ø Rozpad rodziny,

Ø Brak zainteresowania sytuacją dziecka że strony rodziców ze względu na przykładna intensywną pracę,

Ø Ciągłe kłótnie w domu,

Ø Izolacja rodziny od otoczenia, zamknięcie jedynie w kręgu rodziny,

Ø Brak dyscypliny w domu,

Ø Postawy rodziców reprezentujących odmienne poglądy na treści wychowawcze szkoły,

Ø Niemożność sprostania ambicjom rodziców,

Ø Przekora, bunt,

Ø Brak oparcia w dorosłych w przypadku kłopotów w nauce,

Ø Chęć zwrócenia uwagi rodziców na siebie,

Ø Brak dostatecznej współpracy rodziców ze szkołą.

 

 Skutki – patologie

Ø Palenie papierosów,

Ø Spożywanie alkoholu,

Ø Stosowanie innych środków psychoaktywnych,

Ø Wczesna aktywność seksualna,

Ø Zachowania agresywne i przestępcze,

Ø Porzucenie nauki szkolnej i wagary,

Ø Ucieczki z domu.

 Korzyści wg ucznia

Ø Ucieczka od nudy,

Ø Atrakcyjne spędzenie czasu bez kontroli dorosłych,

Ø Chęć przeżycia przygody,

Ø Nawiązanie nowych znajomości,

Ø Eksperymenty z alkoholem, nikotyną, narkotykami.

 

ZASADY, KTÓRE UŁATWIĄ DECYDOWANIE O WŁASNEJ ZŁOŚCI

Ø Usiądź i porozmawiaj.

Ø Nie poganiaj siebie, daj sobie odpowiedni czas na przemyślenie i załatwienie każdej sprawy.

Ø W danej chwili trzymaj się jednego tematu.

Ø Słuchaj uważnie, słuchaj, zamiast domyślać się, fantazjować.

Ø Skupiaj uwagę na poszczególnych zrachowaniach, a nie na osobie jako całości.

Ø Uspokój siebie, zwolnij i uspokój oddech, rozluźnij oddech.

Ø Utrzymuj stały kontakt wzrokowy z rozmówcą.

Ø Atakuj problem, nie ludzi.

Ø Bądź otwarty na dyskusję, kompromis, negocjacje.

Ø Weź odpowiedzialność za to co mówisz i robisz, nie wymyślaj innym, nie wykonuj gwałtownych gestów, nie krzycz, nie przerywaj.

 ROZPOZNANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Czy zdarza się, że w Twojej rodzinie ktoś:

Ø Obrzuca Cię obelgami i poniża,

Ø Traktuje Cię w sposób, który Cię rani,

Ø Kontroluje wszystko co robisz, z kim się widujesz i gdzie chodzisz,

Ø Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną,

Ø Zabiera Ci pieniądze, karze o nie prosić lub odmawia ich dania,

Ø Zachowuje się tak, jakby przemoc nie była wielką sprawą, zaprzecza że ją stosuje,

Ø Obwinia Cię o swe agresywne zachowanie,

Ø Niszczy twoją własność,

Ø Popycha Cię, policzkuje, szarpie,

Ø Grozi, że wyrzuci lub zabije Twojego psa lub kota,

Ø Grozi, że Cię zabije lub zrani,

Ø Zmusza Cię do robienia rzeczy poniżających.

TO WSZYSTKO SĄ PRZYKŁADY PRZEMOCY

NIKT NIE MA PRAWA TRAKTOWAĆ CIĘ W TEN SPOSÓB

POLSKA DEKLARACJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, massmedia oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi:

  1. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.
  2. CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
  3. DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
  4. KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej.
  5. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą.
  6. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  7. KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Deklaracja przyjęta w grudniu 1995 roku na II Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Międzynarodowe dokumenty dotyczące praw i wolności człowieka, także dziecka!:

Ø Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,

Ø Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych,

Ø Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,

Ø Konwencja o Prawach Dziecka,

Prawa nieletniego sprawcy czynu karalnego przy składaniu wyjaśnień:

Ø Odmowa składania wyjaśnień,

Ø Odmowa odpowiedzi na pytania,

Ø Składanie wniosku o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia,

Ø Obecność przy czynnościach dochodowych,

Ø Korzystanie z pomocy obrońcy,

Ø Żądanie przesłuchania z udziałem ustanowionego obrońcy,

Ø Korzystanie z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim,

Ø Złożenie zażalenia na czynności naruszające jego prawa.

Określają one między innymi prawo do:

Ø Informacji,

Ø Nauki,

Ø Wolność religii i przekonań,

Ø Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii,

Ø Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej,

Ø Ochrony prywatności,

Ø Ochrony zdrowia,

Ø Odpowiedniego standardu życia,

Ø Prawa proceduralne.

Obowiązki nieletniego sprawcy czynu karalnego:

Ø Poddanie się oględzinom zewnętrznym ciała i innym badaniom, które nie naruszają integralności ciała,

Ø Poddanie się pobraniu odcisków palców, fotografowaniu, okazaniu innym osobom w celach rozpoznawczych,

Ø Poddanie się badaniom psychologicznym,

Ø Poddanie się badaniom psychiatrycznym,

Ø Poddanie się zabiegom na ciele z wyjątkiem chirurgicznych dokonywanym przez pracownika służby zdrowia.