Historia szkoły

Początki szkolnictwa zawodowego w Dąbrowie Tarnowskiej sięgają czasów przedwojennych. Pierwsza szkoła dokształcająca zawodowo powstała 1 X 1925 roku. Inicjatorem powstania, a zarazem kierownikiem tej placówki był Władysław Tryba, nauczyciel miejscowej szkoły powszechnej. Początkowo liczyła ona dwa oddziały klasowe. Dopiero od roku szkolnego 1927/1928 zaczęła funkcjonować pełna szkoła dokształcająca zawodowo, składająca się z klas od I- III. nauka odbywała się cztery razy w tygodniu po trzy godzinny dziennie, a liczba uczniów kształtowała się w granicach od 80- 100 uczniów. Szkoła ta poza pogłębianiem umiejętności praktyczno- zawodowych, kształtowała wiedzę. Wydatki na te placówki, ponosił skarby państwa 2/3, a w 1/3 dąbrowska gmina. W 1939 roku z chwilą wybuchu wojny szkoła zawiesiła swoją działalność na okres okupacji.

Ponowne uruchomienie szkoły dokształcającej zawodowo, nastąpiło w 1945 roku.
W następnym 1946 została ona przekształcona w Publiczną Szkołę Zawodową. Nauka w niej trwała trzy lata i odbywała się dwa razy w tygodniu. Ostatecznie szkoła ta została zlikwidowana w 1952 roku.

Ponownie z inicjatywy Cechu Rzemiosł Różnych w 1959 roku, uruchomiono przy Szkole Podstawowej nr 1 filię tarnowskiej  Szkoły Zawodowej dla Pracujących, która od 1 września 1962 roku usamodzielniła się i otrzymała nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa Międzyzakładowa dla Pracujących. Jej dyrektorem został mgr Eugeniusz Panek. Nowa szkoła decyzją Kuratorium Okręgu szkolnego miała swą filię w Żabnie. Jej siedziba znajdowała się w budynku przy ulicy Garbarskiej. W roku 1963 szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Kościuszki. Dopiero na początku roku szkolnego 1965/1966 filia żabieńska usamodzielniła się. Od 1 IX 1965 roku zostały uruchomione warsztaty szkolne, co umożliwiło kształcenie uczniów w nowych zawodach. Pozyskany dla szkoły budynek przy ul. Kościuszki poprawił bazę lokalową szkoły. Jednak wśród członków rady pedagogicznej pojawiły się głosy, aby budynek szkoły poddać gruntownemu remontowi. Dlatego dyrektor Eugeniusz Panek w 1967 roku polecił dokonać specjalistycznej ekspertyzy stanu materialnego budynku, który został wybudowany w latach 90- tych XIX wieku jako szkoła żydowska, fundacji barona Maurycego Hirscha. Przeprowadzona ekspertyza wykazała, że budynek nie spełnia norm bezpieczeństwa, a kapitalny remont jest bardzo kosztowny i mało opłacalny. Pomimo tego orzeczenia, nauka w tym budynku trwała do końca lat 70- tych.

Po przejściu w 1974 roku dyrektora mgr Eugeniusza Panka do pracy w Szkole Podstawowej nr 2 władze oświatowe zamianowały dyrektorem mgr inż. Jana Bryśkiewicza. Po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji budowlanej w czerwcu 1978 roku przystąpiono do wznoszenia nowego budynku. W okresie prowadzonej inwestycji siedziba szkoły została przeniesiona na okres przejściowy do budynku przy ulicy 1- go Maja, gdzie warunki nauki i pracy były fatalne. Z tego powodu na pewien okres czasu, zmniejszono nabór uczniów do klas pierwszych. Po śmierci dyrektora Jana Bryśkiewicza z dniem 1 X 1980 roku nowym dyrektorem został mgr Józef Banaś, który kontynuował rozpoczętą inwestycję. Ostatecznie budowa budynku zakończyła sie jesienią 1982 roku. Nowy budynek szkoły został połączony z obiektem warsztatów szkolnych, które zmieniły swe przeznaczenie i zostały zaadaptowany na klasy lekcyjne, mała salę gimnastyczną oraz mieszkanie dla woźnego. Budynek ten z początkiem lat 90- tych został powiększony o nadbudowę piętra z przeznaczeniem na część mieszkalną. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania 1 IX 1982 roku został utworzony Zespół Szkół Zawodowych w skład, którego weszły: Policealne Studium Zawodowe, Liceum Zawodowe oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

W 1989 roku dyrektor Józef Banaś przechodzi na emeryturę, a tarnowski kurator powierza funkcję dyrektora placówki mgr inż. Tadeuszowi Lalikowi, który przechodzi na emeryturę po dwóch latach pracy. Z dniem 1 IX 1991 roku w wyniku przeprowadzonego konkursu na dyrektora zostaje powołany przez kuratora mgr inż. Jan Kiljan. Podniosłą uroczystość cała społeczność szkolna przeżyła dnia 8 czerwca 1992 roku. Bowiem w dniu tym Zespół Szkół Zawodowych otrzymał imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a rodzice przekazali ufundowany sztandar.