Terminy rekrutacji

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

 1. Od 13 maja do 4 lipca 2024 roku – złożenie wniosku podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej.

 2. Od 13 maja do 11 lipca 2024 roku– wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe tj. Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia.

 3. Od 21 czerwca do 4 Lipca 2024 roku – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie
  o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 4. Do 9 lipca 2024 roku – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną potwierdzonych przez wójta, burmistrza okoliczności zawartych w tych oświadczeniach.

 5. 11 lipca 2024 roku do godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 6. Od 11 lipca do 15 lipca 2024 roku do godziny 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu; zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu.

 7. 16 lipca 2024 roku do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 8. Do 17 lipca 2024 roku– przekazanie przez dyrektora Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole.

 9. Do 18 lipca 2024 roku- Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 10. Procedura odwoławcza1

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

 1. Od 17 lipca do 24 lipca 2024 roku- złożenie wniosku podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej.

 2. Od 17 lipca do 30 lipca 2024 roku – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe tj. Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia.

 3. Do 29 lipca 2024 roku – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną potwierdzonych przez wójta, burmistrza okoliczności zawartych w tych oświadczeniach.

 4. 30 lipca 2024 roku do godz. 12.00- – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 5. Od 30 lipca do 1 sierpnia 2024 do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu; zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu.

 6. 2 sierpnia 2024 roku do godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 7. Do 5 sierpnia 2024 – przekazanie przez dyrektora Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole.

 8. Do 6 sierpnia 2024 roku– opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 9. Procedura odwoławcza2

1 Art. 158 ust.6-9 ustawy Prawo Oświatowe.

2 Art. 158 ust.6-9 ustawy Prawo Oświatowe.

Możliwe ilości punktów do uzyskania:

 1. Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły:
 • maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali: (celujący – 18 pkt. bardzo dobry- 17 pkt. dobry – 14 pkt. dostateczny – 8pkt. dopuszczający – 2pkt ).
 1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego- mnoży się przez 0,35
 • matematyki- mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,30
 1.  Osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):
  – uzyskanie w konkursach o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   5 punktów;
 • uzyskanie w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego– przyznaje się
   10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   3 punkty
   ;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach innych niż wymienione w pkt. 1–2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych konkursów z wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 1. Za osiągnięcia udokumentowane na świadectwie w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –przyznaje się  maksymalnie 3 pkt.