Terminy rekrutacji

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych
na rok szkolny 2023/2024

 1. Od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. godz. 15.00– złożenie w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Od 15 maja  do 21 lipca 2023 roku – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
 3. Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  i zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty z możliwością złożenia nowego wniosku lub zmiany szkoły przez kandydata.
 4. Do 17 lipca 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 5. 19 lipca  2023 roku godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów  zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych.
 6. Od 19 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 roku   15.00-  potwierdzenie woli przyjęcia
  w postaci  przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach w tym także dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. [1]
 7. 27 lipca 2023 roku do godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 8. 27 lipca 2023 roku- poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 9. Do 28 lipca 2023 roku– opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji
  o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

[1] Orzeczenie lekarskie dotyczy  kandydatów ubiegających się o przyjęcie zarówno do Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

Rekrutacja uzupełniająca

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024.

 1. Od 28 lipca do 4 sierpnia 2023 roku– złożenie i zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz dokumentami.
 2. Do 4 sierpnia 2023 roku– weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły
  i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. 14 sierpnia 2023 roku do godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. Od 4 sierpnia do 17 sierpnia 2023 roku wydanie skierowania na badanie lekarskie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe.
 5. Od 14 sierpnia do 21 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00– potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentacji (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu wraz z zaświadczeniem lekarskim).
 6. 22 sierpnia 2023 roku do godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 7. 24 sierpnia 2023 roku– poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 8. 24 sierpnia 2023 roku– opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w  Krakowie

Możliwe ilości punktów do uzyskania:

 1. Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły:
 • maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali: (celujący – 18 pkt. bardzo dobry- 17 pkt. dobry – 14 pkt. dostateczny – 8pkt. dopuszczający – 2pkt ).
 1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego- mnoży się przez 0,35
 • matematyki- mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,30
 1.  Osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):
  – uzyskanie w konkursach o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   5 punktów;
 • uzyskanie w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego– przyznaje się
   10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   3 punkty
   ;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach innych niż wymienione w pkt. 1–2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych konkursów z wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 1. Za osiągnięcia udokumentowane na świadectwie w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –przyznaje się  maksymalnie 3 pkt.