7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia

Zespół ds. Promocji Zdrowia pragnie przypomnieć o ważnym wydarzeniu, jakim jest Światowy Dzień Zdrowia.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – 7 kwietnia 1948 roku.

Polska jest krajem członkowskim WHO od samego początku jej istnienia. Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce funkcjonuje od 1992 roku i ma swoją siedzibę w Warszawie.

Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Każdego roku motyw przewodni poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w strefie zdrowia publicznego.

Światowa Organizacja Zdrowia jest odpowiedzialna za najważniejsze kwestie w ochronie zdrowia, m.in.:

– ustala normy i standardy, np. dotyczące składu lekarstw i jakości żywności,

– tworzy politykę zdrowotną opartą na wiedzy naukowej,

– zarządza kryzysami zdrowotnymi,

– śledzi i ocenia tendencje zdrowotne na świecie.

Do najważniejszych sukcesów Światowej Organizacji Zdrowia w dziedzinie zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia na świecie można zaliczyć:

  • zapobieganie, łagodzenie i całkowite powstrzymanie rozprzestrzeniania się śmiertelnych infekcji,
  • ochronę ludzi przed pandemiami,
  • negocjowanie usług humanitarnych i zdrowotnych podczas wojen i konfliktów,
  • wydawanie polityk i wytycznych w celu poprawy zdrowia ludzi,
  • zapobieganie chorobom poprzez szczepienia,
  • sprostanie wyzwaniom zdrowotnym związanym z klimatem.

W 2024 roku obchody Światowego Dnia Zdrowia będą organizowane pod hasłem „Moje zdrowie, moje prawo”.

Tegoroczny temat przypomina nam, że każdy człowiek ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.

Zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka. Zdrowie jako prawo człowieka zostało uznane w Konstytucji WHO (1948), Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948) oraz wielu międzynarodowych i regionalnych traktatach dotyczących praw człowieka. Wszystkie państwa członkowskie WHO ratyfikowały co najmniej jeden traktat uznający prawo do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia fizycznego i psychicznego. Oznacza to, że kraje mają zobowiązania prawne, przy jednoczesnym uznaniu, że do ich pełnego wypełnienia potrzebny jest czas i zasoby. Niektóre bezpośrednie obowiązki krajów obejmują gwarancje niedyskryminacji i równego traktowania w zdrowiu. Prawo do zdrowia obejmuje uprawnienia, takie jak prawo do kontroli własnego zdrowia, świadomej zgody, nienaruszalności cielesnej i udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia. Obejmuje także wolności, takie jak wolność od tortur, złego traktowania i szkodliwych praktyk.

Prawo do zdrowia jest ściśle powiązane i zależne od realizacji innych praw człowieka, w tym prawa do życia, wyżywienia, mieszkania, pracy, edukacji, prywatności, dostępu do informacji, wolności od tortur oraz wolności zrzeszania się, zgromadzeń i przemieszczania się. Obejmuje zarówno niedyskryminujący dostęp do wysokiej jakości, terminowych i odpowiednich usług i systemów zdrowotnych, jak i do podstawowych czynników warunkujących zdrowie.

[Źródło: https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/04/07/default-calendar/world-health-day-2024-my-health-my-right]

Zespół ds. Promocji Zdrowia